Δίδακτρα

Το ποσό της ετησίας εγγραφής για έκαστο σπουδαστή ορίζεται στα 10€. Τα δίδακτρα και ο εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας ανά Τάξη, Σχολή και Τμήμα για το σχολικό έτος 2019-2020, διαμορφώνονται ως ακολούθως: